10. okt. 2009

Overstyring og umyndiggjering er ordet. Det er like før heile Sogn og Fjordane havnar på anstalt.

Kvifor er det slik at folk helst ser at Kurt Oddekalv blir slukt av ein ulv, at Naturvernforbundet og Miljøvernforbundet, Dyrebeskyttelsen og Noah går ad undas? Kvifor hatar mange desse ideelle aktørane som påstår dei vil redde oss frå undergangen og redde oss frå å føkke med strandsona? Det er lett å finne svaret. Berre sjå på desse eksempla. Ein kan vurdere å kalle fylket for ein anstalt heller enn eit fylket. Det er trass alt uten råderett over seg sjølv, og liknar meir og meir på ein koloni fjernstyrt av eksterne krefter.

Sogn og Fjordane er 69 prosent eigna for ulv, sa Kurt Oddekalv til avisa Firda 1.oktober. Han hadde kasta seg rundt med kalkulator og eit kart. Lite vegar og få folk gjer Sogn og Fjordane til det fylket i landet som passar best til å ha ulv, meinte Miljøvernforbundet. Ressonementet var alt anna enn logisk, og debatten gjekk høg på firda.no.

Oddekalv har òg kome fram til at over 60 prosent av Nord-Trøndelag, Hordaland og Sør-Trøndelag er eigna landareal for ulv. I nettforumet var det postmaterialismens fotsoldatar i kamp med bønder og anna pakk noko som kort oppsummert betyr ja til sau versus nei til ulv i bur.

I Firda 2.oktober las vi at Naturvernforbundets lokallag i fjordfylket er så blakke at dei vurderer å legge ned på same tid som 44 vasskraftutbyggingar og 12 planlagde vindkraftverk er under behandling. Tidspunktet for nedlegging er med andre ord perfekt. Forbundet har i disse dagar ikkje eingong har råd til å sende brev. Kanskje dei heller ikkje har råd til å betale telefonrekningar eller slå på kraftkrevande datamaskiner for å sende plagsome epostar og spamme nettdebattar med kvasifilosiske innspel.

Ikkje meir bråk frå den kanten mot verdas største vindmøller på Lutelandet i Ytre Fjaler der Vestavind Kraft har søkt Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) om konsesjon på 10 6MW vindmøller, eller 19 2MW-møller. På twitter gjekk gladmeldinga. La Naturvernforbundet bli blåst vekk av rotorblad med 127 meters diameter!

1 2006 melde Noah og Dyrebeskyttelsen ni pelsdyroppdrettarar i Gloppen til politiet for dårleg pelsdyrhald etter å ha brote seg inn på farmane, tatt bilete som lokalmediene ukritisk trykte saman med falske anklager og løgn mot pelsdyroppdrettarane. Konklusjonen på etterforskninga var at ingen reglar var brotne. Sakene vart lagt vekk og oppdrettarane reinvaska, men saka var stygg om enn ikkje uventa frå Noahs kant.

«Enkeltmenneske og organisasjonar har rett til å seie si meining, og er ein viktig del av demokratiet, men vi kan ikkje anerkjenne einkvar interesseorganisasjon som tilsynsorgan og på den måten setje husdyrhaldarar utanfor det rettssamfunnet som er grunnlaget for at for at dyrevelferd i det heile er tema i samfunnsdebatten», skreiv Gloppen-veterinær Anne Berit Selle i eit brev til Den Norske Veterinærforening (DNV) som reaksjon på at DNV går inn for forbod mot pelsdyr.

For ordens skuld: eg er motstandar av pelsdyroppdrett.

12.mai spurde Åge Starheim (Frp) frå Sogn og Fjordane eit skriftlig spørretimespørsmål
om det er Regjeringas intensjon å praktisere ei så restriktiv haldning til bygging i strandsonas hundremetersbelte at det fører til at mange no vurderer å flytte frå fylket. I desse øy- og kystsamfunna har Fylkesmannens haldning stoppa utbygging og vekst, noko som er godt dokumentert gjennom HAFS-Regionrådet.

Erik Solheims (SV) svar inkluderte mellom anna dette: «Strandsonen er av nasjonal betydning, og det er bakgrunnen for at det er et generelt byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjøen.»

Nasjonal betydning, ulv bak kvart hushjørne og nei til absolutt alt. Need I say more. Overstyring og umyndiggjering er to sentrale stikkord. Det er like før heile Sogn og Fjordane havnar på anstalt.