3. nov. 2010

Pelsdyroppdrettar i Lærdal viser sviktande dømmekraft

Idag har Sogn Avis ei sak der dei har intervjua pelsoppdrettar Olav Haugen i Lærdal, ein av oppdrettarane framvist i filmane vi har fått presentert om grovt mishald av pelsdyr siste dagane.


Han seier til avisa: "Bileta av sjuke dyr syner ikkje sanninga. Desse dyra var under behandling og er i dag friske, hevdar Molde."

Dette er grovt. Dyra vi såg var dyr med gamle skader. I tilfelle dei var under behandling, var behandlinga for seint igangsett. Dessutan vil eg etterlyse dokumentasjon på at dei var under behandling, kva behandling dei fekk og av kven. Det er sjølvsagt billig å påstå at dei var under behandling, men sant er det neppe.

Vidare seier Molde: "- Eg må seie at me kjenner oss som hakkekyllingar. Kvifor er det ingen som snakkar om sau som forsvinn på beite, eller kyllingar som knekk vengene på veg til slakting? undrar Haugen, som hevdar at verksemda han driv er heilt i tråd med det regelverket som regulerer pelsdyroppdrett her i landet."

Molde har neppe fulgt med i media. Alle desse tema har vore oppe, som rett og rimelig er. Landbruket må tåle kritisk søkelys, som andre næringar. Og dersom Molde hadde kjent til regelverket han hevdar å følge, hadde han vore klar over at mishaldet er brot med ei rekke paragrafar i Lov om dyrevelferd. Jamfør min kronikk i dagens Aftenposten der eg viser dette, punkt for punkt.

Les kronikken her.

Vidare seier han: "- Me i bransjen har vore alt for naive og trudd at berre me gjer det beste me kan, så vil me kunne driva trygt for framtida. Det har vore eit veldig press mot NRK for å få dei til å køyra fram denne saka no, trur pelsdyroppdrettaren."

Om de beste bransjen kan, er å ha ei så stor andel mishaldne dyr, er det tid for avvikling. Sjølvsagt er NRK interessert i ei slik sak. Dei er nok ikkje pressa, men høgst interessert i kraft av at dette er ei særs god og viktig sak. Ikkje berre manglar Molde dømmekraft når det gjeld hald av dyr, han har også sviktande medieforståelse. Det siste er greit nok, men ærlig talt.

Så seier han: "- Eg driv ei heilt lovleg verksemd, der eg har investert 1,8 millionar kroner for å gjera tilhøva for dyra enda betre enn før. Bileta av sjuke dyr syner ikkje sanninga."

Bileta vi har sett, viser grove brot på norsk lovverk for hald av dyr. Dersom ein investerer 1,8 mill og fortsatt bryt loven, talar det for seg. Legg ned pelsdyrnæringa. Om det finst fleire der ute med like grovt sviktande dømmekraft som denne Molde i Lærdal, er det på høg tid.